Condicións de uso / Condiciones de uso

GALEGO

Pola presente declaro: que desexo darme de alta e colaborar coa “Asociación Sarcomas de Galicia (A.S.A.R.G.A)” rexistrada na Xunta de Galicia co nº 2020/024457-1ª, coñecendo as bases dos Estatutos vixentes e comprometéndome a abonar as cotas que fixen a asemblea de socias/os coa periocidade esixida.

Aos efectos do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, a “Asociación Sarcomas de Galicia (A.S.A.R.G.A)” garante a confidencialidade dos datos persoais dos seus membros.

Comunicámoslle que os seus datos formarán parte dunha base xestionada baixo responsabilidade da Asociación coa única finalidade de comunicación a nivel persoal. Vostede poderá darse de baixa en calquera momento informando á xunta directiva do seu desexo. A Asociación comprométese a borrar todos os seus datos unha vez se faga efectiva a súa baixa.

CASTELLANO

Por la presente declaro: que deseo darme de alta y colaborar con la “Asociación de Sarcomas de Galicia (A.S.A.R.G.A)” registrada en la Xunta de Galicia con el nº 2020/024457-1ª, conociendo las bases de los Estatutos vigentes y comprometiéndome a abonar  las cuotas que fijen la asamblea de socias/os con la periocidad exigida.

A los efectos de lo establecido en la Lei Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la “Asociación Sarcomas de Galicia (A.S.A.R.G.A)” garante la confidencialidad de los datos personales de sus miembros.

Le comunicamos que sus datos formarán parte de una base gestionada bajo responsabilidad de la Asociación con la única finalidad de comunicación a nivel personal. Usted podrá darse de baja en cualquier momento informando a la junta directiva de su deseo. La Asociación se compromete a borrar todos  sus datos una vez se haga efectiva su baja.

Escolle idioma

Contacta con ASARGA

Ir al contenido